Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XX/110/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004

                                        Uchwała Nr XX/110/04
                                        Rady Gminy Przykona
                                        z  dnia 25 maja 2004 
 
      w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w 
                        zakresie pomocy społecznej
 
        Na podstawie art.18 ust2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym  (Dz.U.Nr z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zmianami )
oraz art.17 ust1 pkt.1 ustawy  z dnia 12 marca 2004r.o pomocy  społecznej (Dz.U.z 2004r.Nr 64 poz.593) Rada Gminy uchwala co następuje :
 
                                                      § 1
        
        Postanawia przyjąć Program rozwiązywania problemów społecznych w 
        zakresie pomocy społecznej w brzmieniu załącznika
 
                                                     §  2
 
       Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
                                                     §  3
 
 
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
                                                                                                                                                                  
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XX/110/04
Rady Gminy Przykona
Z dnia 25 maja 2004roku
 
 
  Program rozwiązywania problemów społecznych
      w zakresie pomocy społecznej.
 
 
 
                                  I   ZASADY  OGÓLNE
 
Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są sami w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia ,zasoby i możliwości .
       Ideą przyświecająca opracowaniu programu jest stworzenie rozwiązań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rodzinom w środowisku.
Z uwagi na dokonujące się zmiany społeczno ekonomiczne pojawia się wiele problemów społecznych ,które wymagają kompleksowych rozwiązań .
 Jak wynika z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie dominującymi przyczynami ubiegania się o pomoc jest ;ubóstwo ,bezrobocie długotrwała choroba, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
 
 Głównymi problemami ,które występują należy uznać :
-    istniejące bezrobocie
-    starzenie się społeczeństwa
 
  Do najważniejszych zadań należy uznać potrzebę:
  - pomoc osobom najuboższym
  -opieka nad ludźmi starymi
 
 
 
                                      CELE    PROGRAMU
 
1.Zapewnienie osobom i rodzinom środków finansowych, które pozwolą godnie żyć
2.Aktywizacja osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy
3.Opieka nad ludźmi samotnymi i chorymi.
4.Wspieranie inicjatyw mających na celu polepszenie warunków życia  mieszkańców .
 
 
 
 
 
 
II   STRATEGIA   DZIAŁANIA
 
 
1.Przyznawanie pomocy finansowej w celu poprawy sytuacji bytowej rodzin
2.Udzielanie osobom i rodzinom pomocy prawnej
3.Rozwijanie usług opiekuńczych na terenie gminy
4.Współpraca z PUP ,samorządem gminy
5.Wspóldziałanie z organizacjami pozarządowymi, Powiatowy Centrum      Pomocy Rodzinie, kuratorami
 
DZIAŁANIA  NA  RZECZ  RODZINY
 
 
Rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa powinna być otoczona niezbędną ochroną i wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki .
Okres przemian i związane z tym skutki ekonomiczne stały się dla rodziny ciężarem, którym sami nie zawsze mogą sobie poradzić. Duża liczba rodzin żyje na granicy ubóstwa .Niskie dochody rodzin powodują ograniczenie w korzystaniu z nauki w szkołach wyższych.
Działanie na rzecz rodziny powinno być zróżnicowane w zależności od problemów rodziny
 
 
 Cele szczegółowe :
 
-    udzielanie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężeniu problemów
-    zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami.
-    propagowanie polityki   prorodzinnej.
 
                      
ZADANIA
1.Poradnictwo  uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w rodzinach o  
2.Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w rodzinach  o dochodach wyższych od kryterium dochodowego .
3.Pobudzanie  aktywności rodzin w rozwiązywaniu problemów
4.Udzielanie pomocy finansowej w wysokości 600 zł z tytułu urodzenia dziecka
5.Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodz
 
 
 
DZIAŁANIA  NA  RZECZ  RODZINY Z  PROBLEMAMI           BEZROBOCIA
 
 
Bezrobocie oznacza brak pracy zarobkowej dla osób chętnych do jej wykonywania.
Problem bezrobocia dotyka coraz więcej osób z terenu Gminy Przykona  .
Brak pracy powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny, prowadzi do ubóstwa .Wpływa na konflikty w rodzinie alkoholizm ,choroby. Długotrwałe pozostawanie bez pracy budzi apatię ,zniechęcenie, rezygnację z poszukiwań pracy. Pracownicy socjalni w Ośrodku powinni aktywizować bezrobotnych w poszukiwaniu pracy
 
 
  Cele szczegółowe
 
1.Wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.
 
 
   ZADANIA
 
1.Zróżnicowanie form pomocy adresowanych dla bezrobotnych .
2.Poradnictwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w nowej sytuacji, gospodarowanie ograniczonymi środkami
3.Eliminowanie  uzależnienia  świadczeniobiorców  od  pomocy  finansowej Ośrodka
4.Poradnictwo w zakresie możliwości znalezienia pracy.
 
 
DZIAŁANIA  NA  RZECZ  OSÓB  STARSZYCH
  
          Proces starzenia się społeczeństwa jest efektem wydłużania się przeciętnego trwania życia. W związku z powyższym konieczne jest zaktywizowanie ludzi starszych oraz wspomaganie potrzebujących . Dążyć należy do zapobiegania izolacji i osamotnienia ludzi starszych w naszej Gminie.
 
 
       Cele szczegółowe
 
1.Zapewnienie wsparcia osobom starszym ,niezdolnym do samodzielnej egzystencji w środowisku.
2.Jak najdłuższe utrzymanie zdolności do funkcjonowania osoby w miejscu zamieszkania
3.Aktywizacja rodzin na rzecz starego człowieka .
 
 
  ZADANIA
 
1.Rozwój środowiskowej formy pomocy (pomoc finansowa, porady usługi)
      2.Aktywizowanie osób starszych w życiu lokalnym  poprzez udział       w imprezach organizowanych z okazji Dnia Seniora .
      3.Praca socjalna
4.Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych
 
 
                       ADRESACI   PROGRAMU
 
 
Adresatami programu są: rodziny najuboższe  , bezrobotni ,ludzie starsi
(osoby samotne, chore)
                
 
                  WSPÓŁPRACA   ZE  SPOŁECZNOŚCIĄ  LOKALNĄ
 
 
     Wzmacnianie zdolności grup i społeczności lokalnej do samodzielnego   
rozwiązywania  własnych problemów poprzez:
     inicjowanie integracji społeczności lokalnej (tworzenie klubu integracyjnego)  wspólne  diagnozowanie potrzeb społecznych i inspirowanie rozwoju idei  samopomocowej
     organizowanie zbiórek żywności ,sprzętu gospodarstwa domowego ,odzieży
 
                               REALIZATORZY  PROGRAMU
 
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z :
     Władzami  Gminy Przykona
     Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie
     Powiatowym Urzędem  Pracy
     Szkołami