Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XX/108/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004

Uchwała Nr XX/108/04
                    Rady Gminy Przykona                     
                                                                z dnia 25 maja 2004
 
 
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania
                  i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.Nr 142  poz. 1591 ze zmianami ) oraz art.96 ust. 2,4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Zasiłki celowe zwrotne udziela się osobom i rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe rodziny.
 
§ 2
 
Zasiłek celowy zwrotny może być przyznany w szczególności na:
ˇ    pokrycie w części lub w całości kosztów remontów mieszkania osobom samotnym lub niepełnosprawnym
ˇ    pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków w sytuacji gdy zabieg lub lek jest konieczny do ratowania życia
ˇ    na pokrycie kosztów dożywiania  uczniów szkołach podstawowych i gimnazjum
 
§ 3
 
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków zwrotnych zobowiązane są do zwrotu udzielonej pomocy w zależności od podpisanego dochodu zgodnie z tabelą, która stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
 
 
 
 
§ 5
 
Traci moc Uchwała Nr XX/28/97 z dnia 19 lutego 1997 r. Rady Gminy Przykona w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY Nr XX/108/04
 
 
Dochód w rodzinie
% przysługującego kryterium
Procentowa wysokość zwrotu
udzielonej pomocy
 101 - 150%
 151 - 170%
 171 - 200%
 nie podlega zwrotowi
 50%
 100%
 
 
                          U z a s a d n i e n i e
                          Do Uchwały Nr XX/108/04
                          Rady Gminy Przykona
                          z dnia 25 maja 2004
 
         W związku z wejściem od 1 maja 2004 r. nowej ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r.) straciła moc dotychczasowa ustawa o pomocy społecznej ( Dz. U.Nr 64 poz. 414 z 1998 r.) na podstawie której ustalone były szczegółowe zasady przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy   w tym stanie rzeczy należy dokonać nowych zasad przyznawania i ustalania zwrotu zasiłku celowego z funduszy własnych gminy.