Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XVIII/104/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 roku

 
 
UCHWAŁA Nr XVIII/104/04
Rady Gminy Przykona
z dnia  27 kwietnia 2004 roku
 
 
 
 
 
w sprawie  nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą  Sutyski
 
 
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Przystępuje się do nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą  Sutyski na Ukrainie.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie nr XVIII/104/04
Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 roku
 
 
w sprawie  nawiązania kontaktów partnerskich z gminą Sutyski
 
 
       Uchwałę w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z gminą  Sutyski,
w Ukrainie należy podjąć w celu nawiązania współpracy z tamtejszym samorządem.
Na podstawie uchwały Wójt Gminy podpisze porozumienie o współpracy.
Nawiązanie kontaktów partnerskich z samorządami gmin zagranicznych jest niezbędne w celu stworzenia bezpośrednich kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi na rzecz rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska, przedsiębiorczości, kultury, sportu, edukacji, itp.
     Rok 2004 jest Rokiem Polski w Ukrainie, a od 2003 rozwija się współpraca między samorządami Wielkopolski i Winnicczyzny.