Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XVII/93/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004r

Uchwała Nr XVII/93/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 23 marca 2004r
 
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r tekst jednolity ze zm./ oraz art. 41 ust 1 i 2 ustawy
z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
/Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002r tekst jednolity ze zm./ Rada Gminy Przykona
uchwala, co następuje :
§ 1
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Przykona na 2004r w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.