Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku

Uchwała Nr XVII/87/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 23 marca 2004 roku
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu
Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem
sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity, ze zm. ) oraz
art.111 ust.2 pkt.5 i art.117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych
( Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz.148- tekst jednolity, ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala
co następuje :
§ 1
Rada Gminy Przykona udziela w roku budżetowym 2004 pomocy finansowej z budżetu
Gminy Przykona dla powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków
związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
§ 2
Jednostką realizującą zadanie będzie Powiat Turecki a Gmina Przykona przekaże
na realizację wyżej wymienionego zadania kwotę 10.000 zł .
§ 3
Środki finansowe na realizację zadania ustalone zostały w uchwale budżetowej .
§ 4
Upoważnia się Wójta Gminy Przykona do zawarcia z Powiatem Tureckim porozumienia
określającego prawa i obowiązki strony realizującej zadanie .
§ 5
Zobowiązanie wynikające z zawartego porozumienie zostanie pokryte z dochodów gminy
z tytułu podatków i opłat lokalnych .
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/87/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 23 marca 2004 roku
 
Przyznanie pomocy finansowej przez Gminę Przykona na rzecz
Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem
sprzętu do tworzonej pracowni mechatroniki Zespołu Szkół Technicznych
w Turku w związku z powstaniem nowych kierunków kształcenia takich jak
technik mechatronik i pokrewnych jest celowe.
Nowoczesne wyposażenie stanowi pomoc dydaktyczną, która przyczyni się
do wzrostu poziomu nauczania. A z nauki w tym zespole korzysta również
młodzież z terenu Gminy.