Majątek Gminy

Mienie Komunalne Gminy Przykona

Na dzień 30 września 2009 r. stan mienia gminnego przedstawia się  następująco :

I.                   Nieruchomości gruntowe

Lp.

Przeznaczenie w planie

zagospod. przestrzennego

Powierzchnia

/ha/

Wartość

/zł./

1.

Tereny mieszkaniowe

0,3800

20.588,00

2.

Tereny zabudowane inne

14,3648

410911,58

3.

Tereny przemysłowe

15,2008

158.215,64

4.

Zurbanizowane tereny niezabudowane

29,1304

677.700,37

5.

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

63,4317

214.487,91

6.

Wody

165,0527

185.186,00

7.

Tereny komunikacyjne

66,5799

61.0270,81

Grunty ogółem  :

354,1403

2.277.360,31

Tereny mieszkaniowe - grunty nie wykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne.

Tereny zabudowane inne - grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, itp.

Tereny przemysłowe - zajęte pod budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje transformatorowe, czynne hałdy i wysypiska, urządzenia magazynowo-składowe, itp.

Zurbanizowane tereny niezabudowane - grunty niezabudowane,

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - tereny zabaw dziecięcych, plaże, skwery, zieleńce, tereny sportowe, tereny spełniające funkcje rozrywkowe, tereny zieleni nie urządzonej niezliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

Wody - grunty pod wodami powierzchniowymi

Tereny komunikacyjne - drogi gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej, place postojowe i manewrowe przy dworcach, inne tereny komunikacyjne, urządzone parkingi.

•II.                Obiekty komunalne

Lp.

Rodzaj obiektu

Ilość

/szt./

Wartość

/zł./

1.

Budynki użyteczności publ.

4

1.497.368,14

2.

Obiekty szkolne

8

9.238.675,57

3.

Obiekt przedszkolny

1

1.059.415,00

4.

Budynki usług. handl.

3

     56.634,00

5.

Obiekt służby zdrowia

1

   351.650,00

6.

Budowle /hydrofornie/

4

 2.105.932,00

Ogółem :

21

14.309.674,71

•III.             Budowle i urządzenia

Lp.

Rodzaj budowli

Ilość /km/

Wartość

/zł./

1.

Sieć wodociągowa

121,109

5.486.469,24

2.

Sieć kanalizacyjna

46,91

11.181.436,00

3.

Oczyszczalnie ścieków

5  szt.

2.701.438,00

4.

Budowle hydrotechn.

Odpływ-dopływ

1.440.974,00

Ogółem :

20.810.317,24

•IV.              Udziały w spółkach

  

     - udział w spółce oświetleniowej pn. „oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu

- 1017 udziałów o wartości       -    1.017.000,00 zł