Szukaj

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu  finansowania  odbioru  odpadów  od  mieszkańców  nieruchomości jest podniesienie stawek opłat za odpady komunalne.

Wpływy z opłat stanowią dochody budżetu gminy i w obecnej wysokości nie są wystarczające, aby pokryć koszty związane z systemem gospodarki odpadami, w związku z tym Rada Gminy Przykona w dniu 12 lutego 2016r. podjęła uchwałę Nr 0007.98.2016 zmieniającą uchwałę Nr 0007.27.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała wprowadza nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2016r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:

§         jeżeli odpady  komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane  w wysokości 7,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

§         jeżeli odpady komunalne nie są  w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Niniejszą opłatę należy wpłacać bez wezwania do 20 dnia miesiąca kończącego kwartał na nr rachunku bankowego: 05 8530 0000 1200 4964 2000 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Przykona.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Gminy dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Zawiadomienia nie zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości, wobec których Wójt Gminy wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy to osób, które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji
i Wójt Gminy wydał decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Takie osoby winny przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata
z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy (m.in.: zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dzieci, zgony).