UCHWAŁA Nr 0007.85.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 0007.85.2015

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 16 grudnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. /M.P. z 2015 r. poz. 735/ Rada Gminy Przykona uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 0007.73.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§1. ust.1 dodaje się pkt. 5
5) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.

 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl