Uchwała Nr 0007.60.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Uchwała Nr 0007.60.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z kontroli kwot rekompensaty całkowitej za 2014 rok.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl