Uchwała Nr 0007.76.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.

Uchwała Nr 0007.76.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015 poz. 1515/ art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm./ art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm./ oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym / Dz.U. z 2013 r .poz. 465 ze zm./ Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje: 

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości: 

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: 

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 0007.91.2011 z dnia 9 listopada 2011 r. Rady Gminy Przykona w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4 - *.Zip