UCHWAŁA NR 0007.55.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 czerwca 2015r

UCHWAŁA NR 0007.55.2015

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 25 czerwca 2015r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 9 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2015r.  poz.199 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona  zatwierdzonego uchwałą Nr 0007.22.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25.03.2015r.

 

§ 2

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, o której mowa w § 1 obejmuje działki określone w załącznikach graficznych nr 1, 2, 3 i 4,  które stanowią integralną część do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Zakres zmiany studium zgodny będzie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2015, poz.199 ze zm.).

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr  1,2,3,4 - (*.PDF)