UCHWAŁA NR 0007.51.2015RADY GMINY PRZYKONAz dnia 25 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR  0007.51.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036


Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 0007.10.2015 Rady Gminy Przykona  z dnia 23 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 0007.15.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r. oraz Uchwałą Nr 0007.40.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r., Uchwałą Nr 0007.46.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015r. wprowadza się zmiany :
1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2036
obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie
nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób
sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:
w wierszu roku 2015:
1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 27.026.437,42zł, zastępuje się kwotą  27.174.941,42zł
2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 24.801.321,42zł zastępuje się kwotą 24.949.825,42zł
3) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 1.829.701,42zł zastępuje się kwotą 1.837.301,42zł
4) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 26.706.843,42zł, zastępuje się kwotą 27.125.367,93zł,
5) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 24.470.575,12zł, zastępuje się kwotą 24.672.783,63zł,
6) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 2.236.268,30zł,, zastępuje się kwotą 2.452.584,30zł,
7) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę 319.594,00zł, zatępuje się kwotą 49.573,49zł,
8) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 600.886,00zł zastępuje się kwotą 870.906,51zł,
9) w kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwotę 600.886,00zł, zastępuje się kwotą 870.906,51zł,
10) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 330.746,30zł, zastępuje się kwotą 277.041,79zł,
11) w kolumnie 8.2 różnica miedzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi  pomniejszonymi o wydatki, kwotę 931.632,30zł, zastępuje sie kwotą 1.147.948,30zł,
12) w kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 319.594,00zł, zastępuje się kwotą 49.573,49zł,
13) w kolumnie 10.1 spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 319.594,00zł, zastępuje się kwotą 49.573,49zł, 
14)  w kolumnie 11.2 wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego kwotę 2.654.644,00zł, zastępuje sie kwotą 2.814.644,00zł,
15) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.108.645,30zł zastępuje sie kwotą 10.136.439,73zł
16) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.657.860,43zł zastępuje sie kwotą 1.643.968,43zł,
17) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 709.228,13zł zastępuje się kwotą 712.020,13zł,
18) w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 948.632,30zł zastępuje się kwotą 931.948,30zł,
19) w  kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 1.771.268,30zł  zastępuje się kwotą 1.987.584,30zł
Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2036, określone jest w zaczniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
         
2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:
w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:
- w kolumnie Łaczne nakłady finansowe kwotę 6.879.624,70zł zastępuje się kwotą 6.865.732,70zł
- w kolumnie Limit 2015 kwotę 1.657.860,43zł, zastepuje się kwotą  1.643.968,43zł
- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 2.010.932,50zł zastępuje się kwotą 854.489,50zł.
- w wierszu 1.a wydatki bieżące
- w kolumnie Łaczne nakłady finansowe kwotę 2.508.992,40zł zastępuje się kwotą 2.511.784,40zł
- w kolumnie Limit 2015 kwotę 709.228,13zł, zastepuje się kwotą  712.020,13zł
- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 1.210.932,50zł. zastępuje się kwotą 54.489,50zł.
- w wierszu 1.b wydatki majątkowe 
- w kolumnie Łaczne nakłady finansowe kwotę 4.370.632,30zł zastępuje się kwotą 4.353.948,30zł
- w kolumnie Limit 2015 kwotę 948.632,30zł zastępuje się kwotą 931.948,30zł.
- w wierszu 1.1 wydatki na programy , projekty lub zadania zwiazane w programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych
- w kolumnie limit 2015 kwotę 1.050.376,63zł zastępuje się  kwotą 1.036.484,63zł
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 131.364,50zł zastępuje się kwotą 54.489,50zł.
- w wierszu 1.1.1 wydatki bieżące
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 626.535,00zl zastępuje się kwotą 629.327,00zł
- w kolumnie limit 2015 kwotę 151.744,33zł zastępuje się  kwotą 154.536,33zł
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 131.364,50zł zastępuje się kwotą 54.489,50zł.
w wierszu Program rozwojowy "Konopnicka szkołą równych szans"
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 487.990,00zl zastępuje się kwotą 490.782,00zł
- w kolumnie limit 2015 kwotę 19.619,20zł zastępuje się  kwotą 22.411,20zł
- w wierszu 1.1.1.2 Projekt "Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 131.364,50zł zastępuje się kwotą 54.489,50zł.
- w wierszu 1.1.2 wydatki majątkowe
- w kolumnie Łaczne nakłady finansowe kwotę 1.398.632,30zł zastępuje się kwotą 1.381.948,30zł
- w kolumnie Limit 2015 kwotę 898.632,30zł zastępuje się kwotą 881.948,30zł
- w wierszu 1.1.2.1 "Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Przykona-Psary-Żeroniczki gm. Przykona     Etap II
- w kolumnie Łaczne nakłady finansowe kwotę 1.398.632,30zł zastępuje się kwotą 1.381.948,30zł
- w kolumnie Limit 2015 kwotę 898.632,30zł zastępuje się kwotą 881.948,30zł
- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:
 - w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 1.879.568,00zł zastępuje się kwotą 800.000,00zł.
- w wierszu 1.3.1 wydatki bieżące,
- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 1. 079.568,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł.
- w wierszu 1.3.1.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona
- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 1.079.568,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

 Do pobrani:

1) Załączniki nr 1,2 - *.PDF