Uchwała Nr 0007.41.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r.

 
Uchwała  Nr 0007.41.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 marca 2015 r.

 

 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych

  Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594 ze zm ) oraz § 16 ust. 2 Statutu Gminy Przykona ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1941 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

 

§ 1

 Powołuje się doraźną Komisję Gminy Przykona do spraw regulacji dróg gminnych, zwaną dalej Komisją.

 

§ 2

1.Do zadań Komisji należy opracowanie koncepcji regulacji dróg gminnych.

2.Komisja jest zobowiązana zakończyć prace do dnia 31 września 2018 r. i w tym terminie przedłożyć Radzie sprawozdanie ze swojej pracy wraz  z projektami uchwał.

 § 3

Ustala się następujący skład Komisji:

1.      Marek Urbaniak              Przewodniczący Komisji,

2.     Tadeusz Rembas              członek Komisji,

3.     Andrzej Gorzelańczyk     członek Komisji

4.     Krzysztof Dygas              członek Komisji

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl