Uchwała Nr 0007.16.2015r. Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 0007.16.2015r.

Rady  Gminy  Przykona

z dnia  12 lutego 2015 r.

                       

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
                  

              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /  Dz. U.  z 2013r. poz.  594  ze. zm / oraz art. 24 ust
1, 3, 6 i 10 ustawy z dnia  7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. Nr 123,poz.858 z póź. zm ) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków/ Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz.886/ Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1

1.Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

 

1. stawkę za pobór 1 m3 wody dla wszystkich odbiorców w wysokości :

    2,65 zł/m3 +0,21 zł ( 8 % VAT) =  2,86 zł/ m3 brutto

 

2. zatwierdza się stawkę opłaty  abonamentowej za wodomierz za 1 miesiąc w wysokości :

    3,00 zł = 0,24 zł (8% VAT) = 3,24 zł / m / m-c brutto

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

§3

Spółdzielczy Zakład Usługowy ogłasza zatwierdzoną taryfę poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy