Uchwała Nr 0007.21.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015 roku

Uchwała  Nr 0007.21.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 12 lutego 2015 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

 Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona gm. Przykona, oznaczonej nr 52/5 o pow. 0,0344 ha.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy