Szukaj

Nowe zasady segregowania odpadów

 

Od pierwszego lipca 2015r. na terenie Gminy Przykona odbierany będzie zbierany selektywnie popiół. Do tej pory właściciele nieruchomości, którzy opalali swoje domy węglem lub drewnem, pozbywali się powstałego popiołu miedzy innymi poprzez wyrzucenie  go do pojemnika na odpady zmieszane. Od 1 lipca 2015r. sytuacja ta ulegnie zmianie. Każda nieruchomość, która wytwarza popiół, a nie ma możliwości zagospodarowania
go we własnym zakresie, będzie zobowiązana oddawać go jako osobną frakcję śmieci. Popiół będzie się oddawać w osobnych pojemnikach, odbieranych oddzielnym samochodem, raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia. Będzie również możliwość dostarczania popiołu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 W ramach zmodyfikowanego systemu gospodarki odpadami przedsiębiorca odbierający odpady zapewni na każdą nieruchomość po dwa pojemniki - jeden na odpady zmieszane i jeden przeznaczony na popiół oraz worki na odpady selektywnie zbierane.

Od lipca br. właściciel nieruchomości deklarujący segregację odpadów ma obowiązek zbierać selektywnie następujące frakcje odpadów:

- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - worek żółty,

- szkło - worek biały,

- popiół - pojemnik.

Pozostałe frakcje zbierane selektywnie można nieodpłatnie dostarczyć do PSZOK-u zlokalizowanego w Psarach przy ul. Komunalnej 8., czynnego w środy i soboty w godzinach od 9.00 do 16.00.

W przypadku stwierdzenia, że popiół jest zmieszany z innymi odpadami, właściciel nieruchomości zostanie zobowiązany do wnoszenia opłaty podwyższonej tj. 15 zł od mieszkańca, jak za odpady nieselektywnie zebrane.