Dzisiaj jest piątek, 23 lipiec
Imieniny Bogny i Apolinarego

OGŁOSZENOIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI

 

OGŁOSZENOIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI
I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Stosowanie do art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.:

 

„Budowa drogi gminnej Psary-Przykona"

W ramach realizacji wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art.39 ust. 7-7f  ustawy o drogach publicznych.

 

W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

 Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

 

Urząd Gminy Przykonna

ul. Szkolna 7

62-731 Przykona

 

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych - kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  • a. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
  • b. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty ( zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono kanału innym podmiotom - art. 39 ust. 6b w/w ustawy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanych przedsięwzięć. Urząd Gminy Przykona nie będzie lokalizował w/w kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 36, ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

 

 

Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.bip.przykona.pl/ oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, uke@uke.gov.pl

 

Przykona, dnia 1 sierpnia 2012r.

                                                                                               Wójt Gminy Przykona


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4266555 gościem