Dzisiaj jest piątek, 23 lipiec
Imieniny Bogny i Apolinarego

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI
I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 

Stosowanie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222) informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.:

 „Przebudowa drogi  w miejscowości Bądków Drugi"

 W ramach realizacji wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art.39 ust. 7-7f  ustawy o drogach publicznych.

 

W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Ostateczny termin upływa po 60 dniach od ukazania się ogłoszenia. Zgłoszenie należy kierować w formie pisemnej na adres:

 

Urząd Gminy Przykona

ul. Szkolna 7

62-731 Przykona

 

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych - kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a.   urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,

b.  linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono kanału innym podmiotom - art. 39 ust. 6b w/w ustawy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanych przedsięwzięć. Urząd Gminy Przykona nie będzie lokalizował w/w kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 36, ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

 

Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.przykona.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, uke@uke.gov.pl

 

Przykona, dnia 25 września 2018r.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4266740 gościem