Dzisiaj jest środa, 19 maj
Imieniny Piotra i Mikołaja

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz Uchwały nr XXVII/193/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 grudnia 2010r. do 17 stycznia 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona ul. Szkolna 7,
62 - 731 Przykona, w dni robocze w godzinach od 730 do 1530 oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/Planowanie-Przestrzenne/Projekty-Zmianasy-Planu-Zagospodarowania-Przestrzennego.html

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 1100 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Przykona ul. Szkolna 7,   62 - 731 Przykona, w terminie do dnia 4 lutego 2011roku.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot uwag oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

 

 

 

Przykona 7 grudnia 2010r.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4099225 gościem