Dzisiaj jest piątek, 23 lipiec
Imieniny Bogny i Apolinarego

OBWIESZCZENIE

Przykona, 23 października 2014r.

 

RRG.6220.2.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przykona

 

            Na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.)

 

zawiadamiam

W dniu 9 maja 2014r. na wniosek ENERGA Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Bujaka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Elektrowni Wiatrowych „Przykona" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w obrębie gminy Przykona, pow. turecki, woj. wielkopolskie".

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2014r. znak: RRG.6220.2.2014r. Wójt Gminy Przykona nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie jego zakres.

       Pismem z 25.07.2014r. (data wpływu: 28.07.2014r.) Inwestor przedłożył do tutejszego organu raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. : „Budowa Farmy Elektrowni Wiatrowych „Przykona" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w obrębie gminy Przykona, pow. turecki, woj. wielkopolskie". Inwestycja obejmuje nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Aleksandrów, Jakubka i Józefina, gm. Przykona.

Pismem z dnia 11.08.2014r. Wójt Gminy Przykona wystąpił o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku.

 

Jednocześnie informuję, że:

1.          Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, ustnie do protokołu w godzinach przyjmowania interesantów, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

2.          Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przykonie, ul. Szkolna 7, w pokoju nr 16 w godz. od 8ºº do 15ºº.

3.          Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku.

4.          Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

5.          Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przykona.

6.          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

- zamieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Przykona,

- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w Sołectwach: Radyczyny, Posoka, Psary.

 


Sprawę prowadzi: Jolanta Chrostek tel. (063) 279 10 24

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4266593 gościem