Dzisiaj jest środa, 19 maj
Imieniny Piotra i Mikołaja

                                                                                                                                                                                                          Przykona, 10 grudnia 2019r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości
Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały nr 0007.52.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 grudnia 2019 r. do 27 stycznia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, o godz. 9:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przykona z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki, w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona oraz o możliwości złożenia uwag, które zgodnie z art. 40 cyt. ustawy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres inwestycje@przykona.pl w terminie do dnia 14 lutego 2020r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójta Gminy Przykona.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą dostępna jest w siedzibie Administratora oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przykona w zakładce: www.przykona.pl/biuletyn-informacji
-publicznej/Planowanie-Przestrzenne/Obowiazek-informacyjny-RODO.html.

 Wójt Gminy Przykona

                                                                                                                                                                                                                                                                               (-)

Mirosław Broniszewski


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4099150 gościem