Dzisiaj jest środa, 19 maj
Imieniny Piotra i Mikołaja

OBWIESZCZENIE

Przykona, 17 lipca 2019r.

 

RRG.602.1.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przykona

            Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska oraz art. 29, art. 30, art.39 i art. 40  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

że Gmina Przykona przystąpiła do opracowania aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona  na lata  2018- 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Jednocześnie informuję, że:

1.             Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, ustnie do protokołu w godzinach przyjmowania interesantów, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

2.             Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przykonie, ul. Szkolna 7, w pokoju nr 16 w godz. od 8ºº do 15ºº.

3.             Organem właściwym do wydania opinii jest Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

4.             Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przykona.

5.             Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

- zamieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Przykona,

- ogłoszenie w  prasie o zasięgu lokalnym.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Chrostek tel. (063) 279 10 24

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4099179 gościem