Dzisiaj jest piątek, 23 lipiec
Imieniny Bogny i Apolinarego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przykona

  Wójt Gminy Przykona

Przykona, 25 stycznia 2010r.

RRG.7624-13/09

 

OBWIESZCZENIE

           Na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek BIOGAZOWNI LISZKOWO Sp. z o.o. 60-523 Poznań, ul. Dąbrowskiego 75/50 zostało wszczęte w dniu 14 grudnia 2009r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Biogazowej Przykona" na działce o nr ewidencyjnym:  405/8  w obrębie miejscowości Psary.  

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Przykona, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku.

W ramach prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Przykonie, ul. Szkolna 7, w pokoju nr 16 w godz. od 8ºº do 15ºº.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przykona.

W przypadku nie zgłoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, niniejszego pisma uznaje się, że Strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa.

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Chrostek tel. (063) 279 10 24

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy Przykona


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4266647 gościem