Dzisiaj jest piątek, 23 lipiec
Imieniny Bogny i Apolinarego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przykona

Przykona, 12 czerwca 2017r.

RRG.6220.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przykona

 

            Na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam

W dniu 16.06.2016r. do Wójta Gminy Przykona wpłynął wniosek Pana Andrzeja Jóźwiaka i Pani Renaty Jóźwiak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego. Budowa budynku magazynowego. Budowa dwóch silosów zbożowych". Inwestycja obejmuje nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 118/2 w obrębie Wichertów, gm. Przykona.

Postanowieniem z dnia 30 września 2016r. znak: RRG.6220.2.2016r. Wójt Gminy Przykona nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie jego zakres.

Pismem z dnia 28.02.2017r. (data wpływu: 16.03.2017r.) Inwestor przedłożył do tutejszego organu raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 21.03.2017r. Wójt Gminy Przykona wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku. RDOŚ uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia postanowieniem WOO-I.4242.52.2017.KB.4 z dnia 1.06.2017r., natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię nr ON.NS.452.4.4.2017 z dnia 19.04.2017r.

Jednocześnie informuję, że:

1.   Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, ustnie do protokołu w godzinach przyjmowania interesantów, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

2.  Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przykonie, ul. Szkolna 7, w pokoju nr 16 w godz. od 8ºº do 15ºº.

3.  Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku.

4.  Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

5.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przykona.

6.  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

- zamieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Przykona,

- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wichertów.

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Chrostek tel. (063) 279 10 24


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4266721 gościem