Dzisiaj jest piątek, 23 lipiec
Imieniny Bogny i Apolinarego

KOMUNIKAT Wójta Gminy Przykona

RRG.6722.3.2019

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Przykona

 

dotyczący Obwieszczenia z dnia 10 marca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastrowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

W związku z art. 46 pkt. 20 i  art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 ( Dz. U. 2020 r. poz. 875) informuję, iż od dnia 24 maja 2020 r. wznowiony został bieg terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastrowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

W związku z powyższym, zachowując wymogi art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ) okres wyłożenia powyższego projektu upłynie w dniu 9 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ) okres składania na piśmie uwag do Wójta Gminy Przykona z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, upłynie w dniu 30 czerwca 2020 r.

 

 

Roman Marciniak

 

/Zastępca Wójta Gminy /


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4266632 gościem