Dzisiaj jest piątek, 23 lipiec
Imieniny Bogny i Apolinarego

INFORMACJA

 

INFORMACJA

             Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2011 roku o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Przykona.

Tematami sesji będą między innymi:

1.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2010 rok.

2.  Odczytanie opinii Komisji stałych o wykonaniu Budżetu Gminy za 2010 rok.

3.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za 2010 rok.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.    

5. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona o przebiegu wykonania budżetu za 2010 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przykona z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok.    

6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.          

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przykona absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2010 rok.                                     

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie  przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa     w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.                                                                                                                   

   

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 /-/  Czesław Witczak

NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4266601 gościem