Dzisiaj jest czwartek, 27 styczeń
Imieniny Jana i Przybysława

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przykonie została powołana na podstawie art. 41  ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.) i działa w oparciu
o przepisy w/w ustawy oraz
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.)

Członkami Komisji są osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Przykona.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Przykonie należy m. in.:

1.   Inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu.

2.   Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.   Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych w tym zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki (ulotek, broszur, plakatów, prenumerata czasopism).

4.   Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:

-        motywowanie osób do podjęcia lecznictwa odwykowego,

-       udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

-        kierowanie osób zgłoszonych do GKRPA na specjalistyczne badania diagnostyczne (diagnoza choroby),

-        kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

-        udział w postępowaniu sądowym.

5.    Wydawanie postanowień  o zgodności z uchwałami Rady Gminy Przykona w sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6.    Współudział w kontrolowaniu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie z zapisami ustawy.

 

Załączniki do pobrania:

- gdzie uzyskać pomoc

- wniosek o objęcie leczeniem alkoholowym

- przydatne linki

 

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4781031 gościem