Dzisiaj jest sobota, 08 sierpień
Imieniny Emila i Cyryla

INFORMACJA

INFORMACJA

XIV sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Przykona, sala Nr 33.

Porządek obrad :

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.                 

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Wnioski radnych.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026.

a)     Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026.

b)    Przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy.

c)     Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona.

d)    Przedstawienie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

e)     Dyskusja nad projektem Wieloletniej prognozy Finansowej, autopoprawkami Wójta i ich przegłosowanie

f)      Głosowanie nad przyjęciem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

a)     Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020  rok .

b)    Przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy.

c)     Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2020  rok.

d)    Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetowego na 2020  rok.

e)     Dyskusja nad projektem budżetu, autopoprawkami Wójta i ich przegłosowanie.

f)      Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2020 rok.

9.      Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Przykona w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019-2026.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2019/2020.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/184/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2020-2024.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, Gmina Przykona.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kawęczyn realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie, Gmina Kawęczyn.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Związek Gmin Powiatu Tureckiego"

19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie XIV sesji Rady Gminy Przykona.

 

XIV sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Przykona, sala Nr 33.

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3391278 gościem