rok 2020

Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 136/2020

Wójta Gminy Przykona

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przykona za rok 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam , co następuje:

§ 1.

 Przedstawiam raport o stanie Gminy Przykona za rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Raport o stanie Gminy Przykona podlega przedłożeniu Radzie Gminy Przykonaoraz publikacji na stronie internetowej gminy Przykona w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy Przykona

Mirosław Broniszewski

Do pobrania:

 1) Raport o stanie Gminy - *. PDF

Lista wiadomości
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie: wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2020 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2021 rok
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przykona za rok 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących w zasobie Gminy Przykona
Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2020 r.