rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2019

Wójta Gminy Przykona

z dnia 27 maja 2019 r.

 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przykona za rok 2018 r.


                

Na podstawie art. 28aa ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam , co następuje:

 

§ 1.

 

 Przedstawiam  raport o stanie Gminy Przykona  za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Raport o stanie Gminy Przykona  podlega przedłożeniu Radzie Gminy Przykona oraz publikacji na stronie internetowej gminy Przykona  w Biuletynie InformacjiPublicznej.

 

§ 3.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 Wójt

Mirosław Broniszewski

Do pobrania:

 1) Raport o stanie Gminy - *. PDF

 

 

 

Lista wiadomości
W sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 - 2026
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2019 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2020 rok
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przykona za rok 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18,31,33,45,52,58 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2019 rok dla organizacji pozarządowych.
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2019 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia