Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 maja 2011r

 

Zarządzenie Nr 30/2011
Wójta Gminy Przykona
z dnia  12 maja 2011r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2011r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.5 i 10 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),  art. 11 i 13 w związku z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.) i Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2011 zarządzam co następuje:

§1Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2011r.

§ 2 Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

§ 3 Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 30/2011

Wójta Gminy Przykona

z dnia 12 maja 2011r

 

 

I  Wójt Gminy Przykona Przykona ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku następującego zadania publicznego:

 

  1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Lp

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.1

Organizacja  letniego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży z realizacją programu przeciwdziałania uzależnieniom.

25.701,00zł

 

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010  Nr 234 , poz. 1536) prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

2. Oferenci, o których mowa w ust.1 składają pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty  i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

3. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.

5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Oferent lub oferenci wyłonieni przez Komisję Konkursową otrzymają dotację w formie powierzenia lub wsparcia (do 90% całkowitego kosztu zadania). Z dotacji mogą być poniesione koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, a w szczególności:

 • koszty związane z wynagrodzeniem osób niezbędnych do realizacji zadania ( nie mogą przekroczyć 50%wnioskowanej dotacji),
 • koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego zadania np. zakup sprzętu, materiałów programowych, konkursowych nagród rzeczowych, biletów wstępu, środków żywnościowych, zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników zadania, transport, wynajem obiektu i urządzeń sportowych
 • koszty delegacji i przejazdów niezbędnych przy realizacji zadania,
 • koszty administracyjne zadania tylko w części dotyczącej realizacji zadania ( nie mogą przekroczyć 10%wnioskowanej dotacji) np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa,
 • koszty lokalowe( czynsz, media -gaz, energia, woda, ogrzewanie) tylko w części dotyczącej realizacji zadania.

7.                   Nie są kwalifikowane w ramach realizacji zadania następujące koszty:

 • poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu realizacji zadania określonego w umowie,
 • nie mające bezpośredniego związku z uzgodnionymi w umowie działaniami w ramach zleconego zadania,
 • uprzednio sfinansowane ze środków budżetu państwa, Gminy Przykona lub innych źródeł, nie dozwolone jest podwójne finansowanie wydatku,
 • odsetki i kary,
 • zakupu nieruchomości,
 • zakupu środków trwałych rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej, której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych.
 • z dotacji nie można finansować wynagrodzeń członków organizacji ubiegającej się o dotację oraz bieżącej działalności oferenta.

8.                   Dodatkowo do oferty należy załączyć:

  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ważny do 3 miesięcy od daty jego wystawienia,statut,
  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans,  rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
  3. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta,
  4. ewentualnie rekomendacje i opinie udzielone przez inne podmioty.

9.                   Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie wraz odrębnym kompletem załączników.

10.               Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11.               Rozpatrywane będą jedynie oferty kompletne i poprawne złożone przez podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert.

12.               Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Oferent zobowiązany jest  do utrzymania proporcji pomiędzy wkładem własnym a dotacją.

13.               W ramach realizacji zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Lp.

Rodzaj zadania

Termin realizacji zadania

Warunki ( opis) realizacji zadania

1.1

Organizacja  letniego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży z realizacją programu przeciwdziałania uzależnieniom.

01.07.2011r-31.08.2011r

realizacja zadania wymaga zorganizowanie letniego wypoczynku wyjazdowego krajowego lub wypoczynku w miejscu zamieszkania podczas, którego realizowany będzie program przeciwdziałania alkoholizmowi. Wypoczynkiem objęte będą dzieci i młodzież z terenu gminy Przykona. Warunkiem realizacji zadania jest spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21. 01.1997rw sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady organizowania i nadzorowania ( Dz. U.      Nr 12poz. 67 ze zmn.)  

 

 

IV Termin składania ofert

1.                   Termin składania ofert - do dnia 06.06.2011r do godz.1500.

2.                   Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Przykona w Punkcie Informacji, ul. Szkolna 7 osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu ofert do siedziby Urzędu gminy ( nie data stempla pocztowego).

3.                   Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu i nazwą zadania, którego dotyczy oferta.

4.                   Oferty złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 podlegają odrzuceniu.

5.                   Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 63 279 10 18  w godz. 800-1500.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty

1.       Komisja Konkursowa zaopiniuje oferty w terminie 14 dni od dnia , w którym upłynął termin składania ofert.

2.       Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a) niewypełnienie wszystkich punktów formularza ofert,

b) złożenie oferty po terminie,

c) złożenie oferty na nie obowiązującym wzorze oferty,

d) złożenie oferty bez wymaganych załączników.

e) nie potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione  załączonych kserokopii załączników,

f) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

g) cele statutowe oferenta nie są zbieżne z zadaniami ogłoszonymi w konkursie,

h) nie przedstawiono szczegółowego planu finansowego i rzeczowego,

i) oferta została nie podpisana lub podpisana przez osoby nieuprawnione do reprezentacji,

j) termin realizacji zadania nie pokrywa się z terminem wymaganym w ogłoszeniu zadania.

3.       Ocena formalna dokonywana jest przez członków komisji poprzez wypełnienie formularza oceny formalnej.

4.       Komisja po przeprowadzeniu oceny formalnej dokonuje oceny merytorycznej.

5.       Komisja dokonuje oceny ofert przyznając punkty według następujących kryteriów i skali punktów:

 • celowość i zasadność działania oraz możliwość realizacji zadania z zakresu pożytku
 • publicznego przez wnioskodawcę, ( 0-20),
 • przedstawiona kalkulacja kosztów realizowanego zadania (0-30)
 • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
 • realizowane będzie zadanie publiczne ( 0-20);
 • w przypadku, oferty, która zakłada realizację zadania w formie wsparcia uwzględnia planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego( 0-10);
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-15);
 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-5).

6.     Ocenę merytoryczną dokonuje indywidualnie każdy członek komisji. Ocenę merytoryczną

         komisji danej oferty ustala się przez wyliczenie średniej liczby punktów przydzielonych danej ofercie.

7.  Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Przykona.

8. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji, zamieszcza się w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona www.przykona.pl,  na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Przykona .

 

VI Gmina Przykona przeznaczyła w roku 2010 następujące środki finansowe na realizację zadań publicznych podobnego rodzaju:

 

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Lp

Rodzaj zadania

Wysokość przekazanych dotacji w zł

1.1

Organizacja  letniego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży z realizacją programu przeciwdziałania uzależnieniom.

0,00