Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2011r

 

Zarządzenie Nr 14/2011
Wójta Gminy Przykona

z dnia 23 lutego 2011r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2011r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.5 i 10 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),  art. 11 i 13 w związku z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.) i Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia         14 lutego 2011r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2011 zarządzam co następuje:

§1Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2011r.

§ 2 Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

§ 3 Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1