Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 lutego 2011roku

 

Zarządzenie Nr 12/2011 

Wójta Gminy Przykona

z dnia  21 lutego 2011roku

w sprawie  powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U.  z 2010 Nr 234, poz. 1536) zarządzam co następuje:

 

§ 1Powołuję komisję konkursową na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego:

 

 • 1. Przewodniczący komisji - Roman Marciniak
 • 2. Zastępca przewodniczącego - Jerzy Rosiak
 • 3. Sekretarz komisji - Marianna Olejnik
 • 4. Członek komisji - Mirosław Sekura
 • 5. Członek komisji - Wojciech Pietrzak

§ 2Ustalam regulamin otwartego konkursu ofert, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§3 Traci moc Zarządzenie Nr 191/09 Wójta Gminy Przykona  z dnia 10 grudnia 2009r  w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

 

§4  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Wójta Gminy Przykona

z dnia 21 lutego 2011r.

 

Regulamin Otwartego Konkursu Ofert

§ 1

Regulamin określa sposób przeprowadzenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  i innych podmiotów realizujących zadania z pożytku publicznego, a w szczególności tryb i zasady pracy komisji konkursowej.

 

§ 2

 1. Komisja konkursowa zwana dalej „Komisją" powołana zarządzeniem  Wójta Gminy Przykona w sprawie ustalenia regulaminu otwartego konkursu oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pożytku publicznego stanowi organ opiniujący. Głównym zadaniem komisji jest przedłożenie propozycji wyboru oferentów i wysokości środków finansowych na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu pożytku publicznego.
 2. Pracą  komisji kieruje jej przewodniczący, który w sprawach nie uregulowanych regulaminem ustala zasady postępowania konkursowego.
 3. Komisja rozpatrzy oferty w ciągu 14 dni licząc od terminu określonego dla ich złożenia.
 4. Prace komisji mogą być przeprowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu komisji  w tym obligatoryjnie przewodniczący lub jego zastępca.
 • 5. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych,
  bez udziału oferentów.
 1. Posiedzenia komisji są protokołowane.

 

 

§ 3

Postępowanie komisji składa się z dwóch etapów.  W pierwszym etapie komisja sprawdza oferty pod względem formalnym, natomiast w drugim pod względem merytorycznym.

 

§ 4

 1. Warunki formalne są spełnione jeżeli oferta jest kompletna i prawidłowa.

       2.Oferta uznana jest za kompletną jeżeli:

 

 • a) dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki,
 • b) w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każdy załącznik winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione,
 • c) wypełnione zostały wszystkie pola oferty.

    

       3.  Oferta uznana jest za prawidłową gdy :

 

a) złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie,

b) złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

c)  złożona na obowiązującym wzorze oferty,

d) cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniami ogłoszonymi w konkursie,

e)  przedstawiono szczegółowy plan finansowy i rzeczowy zadania,

 • f) podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji,
 • g) termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu zadania.

4. Ocena formalna dokonywana jest przez członków komisji poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

 

        

§ 5

 • 1. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków komisji przez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.
 • 2. Główne kryteria oceny merytorycznej i skala punktów to:
 • 1) celowość i zasadność działania oraz możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę

     ( 0-20),

 • 2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizowanego zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-30),

3)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne( 0-20)

  4)  w przypadku, oferty, która zakłada realizację zadania w formie wsparcia  uwzględnia się planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego ( 0-10)

  5)  planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-15)

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-5).

 • 3. Ocenę merytoryczną komisji ustala się przez wyliczenie średniej liczby punktów przydzielonych danej ofercie.

 

§ 6

 • 1. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen- od najwyższej do najniższej.
 • 2. Nie uzyskane przez oferenta minimum 50% średniej liczby punktów stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
 • 3. Komisja biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów, wysokość wnioskowanej przez oferenta dotacji, oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w konkursie przygotowuje propozycje wysokości dotacji dla wybranych oferentów.

 

§ 7

 • 1. Komisja sporządza protokół z przebiegu prac komisji oraz listę wybranych ofert i przedstawia je Wójtowi Gminy.
 • 2. Protokół zawiera ocenę ofert wraz z podaniem ilości otrzymanych punktów i propozycję wysokości dotacji.

   3.   Ostateczną decyzję o wysokości dotacji dla wyłonionych w konkursie podmiotów 

        podejmuje Wójt Gminy.

 

 

§ 8

Wójt Gminy informuje o wynikach konkursu poprzez umieszczenie informacji w

       Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie

      Internetowej Urzędu Gminy.

 

§ 9

    Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów wykonawczych do ustawy   

    oraz inne właściwe dla przedmiotu postępowania.