Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.261.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała Nr 0007.261.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3, 4a oraz art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, tj. według metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1
w wysokości 15,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości 30,00 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2. Stawkę zwolnienia z opłaty wymienionej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały ustala się
w wysokości 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Przykona nr 0007.132.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat należnych od 1 sierpnia 2021r.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy