Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.228.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 0007.228.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020r. poz 1439 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przykona i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Gmina przejmuje obowiązki od właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki dla nieruchomości zamieszkałych w następującym zakresie:

1) jeden pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120 l dla nieruchomości zamieszkałej oraz worki do selektywnej zbiórki.

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez pięciu lub większą liczbę mieszkańców - po zgłoszeniu zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości dodatkowy pojemnik 120 l.

3) jeden pojemnik 120 l przeznaczony do zbierania żużlu, popiołu paleniskowego i pyłów z kotłów domowych.

2. W przypadku gdy zgromadzone niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz żużle, popiół paleniskowy i pyły z kotłów domowych nie mieszczą się w dostarczonych przez gminę pojemnikach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w dodatkowe pojemniki na własny koszt.

3. Od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przykona.

4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu z tym, że w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

5. Odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale, papier, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych odbierane będą w każdej ilości z częstotliwością:

1) szkło białe i kolorowe - odbierane raz na 2 miesiące;

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - odbierane raz w miesiącu

3) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych - odbierane raz w miesiącu w okresie grzewczym (od 1 października do 31 maja);

4) papier - odbierane raz na 2 miesiące;

5) bioodpady stanowiące odpady komunalne- odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w miesiącach: kwiecień-październik, w pozostałym okresie w miesiącach grudzień i luty.

6. Właściciel nieruchomości winien dbać o stan techniczny i czystość pojemników zgodnie
z wymogami regulaminu.

§ 3. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych bezpłatnie przyjmowane
są następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie z terenu gminy Przykona powstałych na nieruchomościach zamieszkałych:

1) bioodpady stanowiące odpady komunalne

2) papier i tektura

3) tworzywa sztuczne

4) metale

5) szkło

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe

8) zużyte baterie i akumulatory

9) zużyte opony - 4 szt./nieruchomość/rok

10) przeterminowane leki i chemikalia

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - 100 kg/nieruchomość/rok

12) odzież i tekstylia

13) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych

14) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

15) odpadów niebezpiecznych

16) odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

2. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy.

3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie worki na zbierane selektywnie odpady komunalne (tj. szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier, bioodpady stanowiące odpady komunalne) w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.

§ 4. Właściciele nieruchomości w przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają możliwość zgłaszania uwag:

1) osobiście w Urzędzie Gminy od Pn. do Pt. w godz. 7.30- 15.30

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy Przykona. ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, bądź mailem na adres przykona@przykona.pl  

3) telefonicznie pod numer tel. 63 279 10 28 od pn. do pt. w godz. 7.30- 15.30.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Przykona Nr 0007.201.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Maksymilian Majchrzak

 

 

uzasadnienie

do Uchwały Nr 0007.228.2021

Rady Gminy Przykona
z dnia 16 lutego 2021r.

 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W dniu 19 lipca 2019 roku Sejm Rzeczpospolitej uchwalił nowelizację ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z zm.). w związku z zaistniałymi zmianami niezbędne jest dostosowanie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych do zapisów ustawowych. Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały do przepisów wydanych na podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DZ. U. 2020 r. poz. 875). Zmiana ta dotyczy m in. przesunięcia terminu wprowadzenia nowelizacji ustaw, o których mowa
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw, do dnia 31 grudnia 2020 r.

             W związku z obowiązującym do 30 czerwca 2021r. przetargiem na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przykona oraz zorganizowanie
i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Przykona nowej uchwały, która obowiązywać będzie od 1 lipca 2021r.

W stosunku do dotychczas obowiązujących zapisów uchwały wprowadzono zmiany w zakresie częstotliwości odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
i bioodpadów, wprowadzono ograniczenie w ilości przyjmowanych odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz zużytych opon przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rozszerzono zakres rodzajów odpadów przyjmowanych przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 Zgodnie z ustawą projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Projekt uchwały spełnia określone prawem wymagania. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Przykona w przedmiotowym zakresie jest uzasadnione.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy