Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.227.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 0007.227.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz 1439 ze zm.), po zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku – uchwala się, co następuje:

 

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przykona zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz 1439 ze zm.) w szczególności:

1) Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości.

2) Rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3) Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4) Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienie właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

5) Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

6) Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

7) Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

8) Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.  

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku i czystości na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w przypadku zaistnienia takiej konieczności w dodatkowe pojemniki, o których mowa w Rozdziale 3, prócz pojemników udostępnionych przez Gminę;

2) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;

3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni, oraz tak by nie zakłócać ruchu pieszych i pojazdów.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się tylko pod warunkiem, że powstające ścieki nie zawierają substancji powodujących zanieczyszczenie wód i gleby, ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych, ziemi, na nieruchomości sąsiednie i tereny publiczne.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych tj. pozostałe odpady komunalne które nie podlegają segregacji;

2) metalu;

3) tworzyw sztucznych;

4) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła;

5) opakowań wielomateriałowych;

6) papieru;

7) bioodpadów;

8) żużlu, popiołu paleniskowego i pyłów z kotłów domowych;

9) przeterminowanych leków i chemikaliów (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

10) zużytych baterii i akumulatorów;

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne;

14) zużytych opon;

15) odzieży i tekstyliów;

16) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

17) odpadów niebezpiecznych.

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w terminach określonych w harmonogramie.

3. Odpady komunalne o których mowa w ust.1 pkt 2-7 należy zbierać w odpowiednich workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w terminach określonych w harmonogramie. Odpady te można również przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Żużel, popiół paleniskowy i pyły z kotłów domowych należy gromadzić w pojemnikach i przekazywać przedsiębiorcy, w terminach określonych harmonogramem. Odpady te można również przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

5. Bioodpady mogą być przez właścicieli nieruchomości:

1) wykorzystywane we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach;

2) zbierane w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, a następnie przekazane przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w terminach określonych w harmonogramie. Odpady te można także przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bądź umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, placówkach służby zdrowia oraz innych miejscach wskazanych przez Gminę Przykona.

7. Odpady o których mowa w ust. 1 pkt 10-17 należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. W sytuacji, gdy odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne dla ich przekazania muszą być załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy.

§ 5. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

2) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych;

3) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych;

4) spalania w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania, kuchniach i piecach odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie Gminy gromadzone są
w zamkniętych pojemnikach metalowych lub plastikowych, spełniających wymagania techniczne i przystosowanych do urządzeń załadowczych pojazdów.

2. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 1, musi zapewniać zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

3. Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmiesznych) odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałej - jeden pojemnik o pojemności 120 l.

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek rekreacyjnych i domków letniskowych, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla budynków użyteczności publicznej - 2 l na każdego pracownika;

2) dla szkół, przedszkoli - 2 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, nie mniej niż 1 pojemnik 120l;

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, nie mniej niż 1 pojemnik 120l;

5) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż 1 pojemnik 120l;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

7) dla hoteli, pensjonatów - 20 l na jedno łóżko;

8) dla budynków letniskowych i rekreacyjnych - 40 l na mieszkańca, nie mniej niż 1 pojemnik 120 l;

9) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych - nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na działkę;

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lokalu co najmniej jednego pojemnika 120 l.

§ 7. Określa się rodzaje i pojemność worków i pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1) pojemność worków i pojemników musi zapewnić zgromadzenie wszystkich wyselekcjonowanych frakcji odpadów;

2) szkło i opakowania szklane należy zbierać do worka koloru zielonego;

3) odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe; należy zbierać do worka koloru żółtego;

4) papier i tekturę - należy zbierać do worka koloru niebieskiego;

5) bioodpady- należy zbierać do worka koloru brązowego;

6) żużel, popiół paleniskowy i pyły z kotłów domowych (wystudzone) należy gromadzić w zamkniętych pojemnikach metalowych lub plastikowych, spełniających wymagania techniczne i przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów;

7) worki do selektywnej zbiórki powinny być oznaczone opisowo i znakiem graficznym oraz odpowiednio wytrzymałe.

§ 8. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych mają minimalną pojemność 110 l i kolory przypisane do rodzaju odpadów:

a) zielony     - opakowania szklane kolorowe;

b) biały         - opakowania szklane bezbarwne;

c) niebieski  - papier i tektura;

d) żółty        - opakowania z tworzyw sztucznych.

2) odpady komunalne powstające w miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe) należy gromadzić w koszach ulicznych, o minimalnej pojemności 10 l.

§ 9. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065e zm.);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

§ 10. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości, oraz okresowo dokonywać ich dezynfekcji;

2) pojemnik powinien być sprawny technicznie;

3) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się odpadów, oraz utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

§ 11. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu i żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;

2) zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów w pojemnikach i koszach na odpady;

3) do pojemników na papier zabrania się wrzucać:

a) papieru powlekanego folią i kalką;

b) kartonów po mleku i napojach;

c) worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;

d) tapet;

4) do pojemników i worków na szkło zabrania się wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);

b) luster;

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

e) szyb samochodowych;

5) do pojemników i worków na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, zabrudzonych mokrych folii;

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

c) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych;

6) do pojemników i worków na bioodpady zabrania się wrzucać:

a) mięsa, padliny zwierząt, odchodów zwierząt;

b) oleju jadalnego;

c) płyt wiórowych i MDF, drewna impregnowanego.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego;

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

3) nieczystości ciekłe, gromadzone w odpowiedniej wielkości zbiornikach bezodpływowych, muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

§ 13. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) odpady zbierane selektywnie:

a) szkło białe i kolorowe - raz na dwa miesiące;

b) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu;

c) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych -  raz w miesiącu w okresie grzewczym
(od 1 października do 31 maja);

d) papier - raz na dwa miesiące;

e) bioodpady – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od  kwietnia do  października,
w pozostałym okresie w miesiącach grudzień i luty.

4) bioodpady mogą być również zagospodarowane we własnym zakresie w kompostowniku lub dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się możliwość kompostowania w przydomowym kompostowniku, który musi zapewnić prawidłowy proces biodegradacji w okresie całego roku;

5) opróżnianie koszy ulicznych, przystanków następuje po ich zapełnieniu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

6) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje po zapełnieniu pojemników, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu;

7) do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

a) bioodpady;

b) papier i tektura;

c) tworzywa sztuczne;

d) metale;

e) szkło;

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

h) zużyte baterie i akumulatory;

i) zużyte opony;

j) przeterminowane leki i chemikalia;

k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

l) odzież i tekstylia;

m) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych;

n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

o) odpady niebezpieczne;

p) odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Rozdział 5.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienie właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady

§ 14. 1. Bioodpady stanowiące odpady komunalne  mogą  być  kompostowane  na  terenie  nieruchomości  zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w kompostowniku przydomowym w formie pryzmy kompostowej lub w pojemniku. 

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w zabudowie jednorodzinnej powinno być prowadzone w sposób nieuciążliwy dla środowiska.

3. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania worków na bioodpady stanowiące odpady komunalne, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, prowadzących przydomowy kompostownik.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:

1) zapewnienia odpowiednich warunków bytowania zwierząt domowych;

2) dbania o ich właściwy stan zdrowotny;

3) do zachowania środków ostrożności zapewniających bezpieczeństwo ludzi;

4) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów zwierzęcych na terenach użytku publicznego.

2. W zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach wiejskich psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości. Właściciel utrzymujący psa powinien stosować zabezpieczenia przeciwdziałające niekontrolowanemu wyjściu psa poza granice nieruchomości.

3. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Przykona.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zgodnie z zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne oraz terenów rekreacyjnych i letniskowych.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy podlegają obszary zabudowy zagrodowej.

2. Deratyzacja na obszarach wskazanych w ust. 1 zostaje przeprowadzona co najmniej raz w roku w okresie od 1 marca do 31 marca oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z wyjątkiem § 13 pkt 1, § 13 pkt 2 lit. e , § 13 pkt 7 lit. n, lit. o, lit p, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

§ 21. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały w Uchwale Nr 0007.222.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017 poz  6536)   uchyla się: § od 1 do §11, § 12 pkt 2 lit. a , lit. b, lit. c, lit. d, § 12 pkt 3, pkt 4, pkt 5, § od 13 do § 17.

§ 22. Przepisy § 12 pkt 1 i pkt 2 lit. e, § od 18 do § 20 Uchwały  Nr 0007.222.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017 poz. 6536) tracą moc z dniem 30 czerwca 2021r.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy