Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.144.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.144.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przykona oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2.  Deklarację, sporządzoną zgodnie z odpowiednim wzorem, o którym mowa w § 1 właściciel nieruchomości  położonej na terenie gminy Przykona, zobowiązany jest złożyć
w Urzędzie Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.

§ 3. 1.  Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację w formie elektronicznej poprzez Elektroniczką Skrzynkę Podawczą wypełniając dedykowany formularz wskazany na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona albo przesyłając w postaci załącznika w formacie PDF.

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.).

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 5.  Traci moc Uchwała Nr 0007.30.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 r

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF