rok 2020

Uchwała Nr 0007.138.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.138.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm ), art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) Rada Gminy Przykona  uchwala :’’Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na  2020 rok.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona, zwanym dalej „Programem”, są objęte zwierzęta bezdomne przebywające w  granicach administracyjnych Gminy.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1. ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2019 r. poz. 122  ze zm. )

2. właścicielu- należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy, posiadającą
zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,

3. schronisku- należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt przy ul. Granicznej 1 w Turku
prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o
w Turku

§ 3. Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1. Schronisko dla Zwierząt , poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

2. Urząd Gminy Przykona, poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących
ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących,

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

§ 4. Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Przykona umieszczane są w schronisku gdzie mają zapewnione właściwe warunki bytowania (zgodne z ich podstawowymi potrzebami) oraz właściwą opiekę  weterynaryjną.  Gmina zadanie to realizuje poprzez podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym schronisko.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

1) wyłapywanie  wolno żyjących kotów przez pracowników schroniska,

2) przyjmowanie zgłoszeń  o wystąpieniu skupisk kotów wolno żyjących i ustalenie miejsc  w których przebywają oraz podejmowanie niezbędnych interwencji.

3) w przypadku pojawienia się większej ilości kotów oraz trudnych warunków atmosferycznych w szczególności w okresie zimowym może nastąpić dokarmianie. Karmę na ten cel  zabezpieczy Gmina.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt.

§ 6. 1. Bezdomność zwierząt jest eliminowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest w miarę potrzeb na całym obszarze Gminy w ramach zawartej umowy przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt.

3. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt  bezdomnych .

§ 7. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt przeprowadzane będą zabiegi sterylizacji i kastracji następujących zwierząt:

1. zwierząt  znajdujących się w schronisku  w  ramach umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko.

2. zwierząt  bezdomnych dla których Gmina znalazła osoby zainteresowane  adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania.

3. ograniczenie populacji poprzez sterylizację i kastrację zwierząt znajdujących się w  gospodarstwach  domowych (kotów i psów ).

4. zapewnienie właścicielom (psów, kotów ) finansowania  w całości ze   środków budżetu  Gminy kosztów  sterylizacji samic i kastracji samców.

5. właściciele zwierząt mogą otrzymać  finansowanie na zbieg sterylizacji   i kastracji w ilości  maksymalnie 1 szt rocznie.

6. zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie  zabiegów sterylizacji i  kastracji.

7. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji  psa lub kota, zgłasza  się  do  Gminy  celem uzyskania zezwolenia ze  wskazaniem  zakładu  Leczniczego dla zwierząt,  z którym została zawarta umowa na dokonanie zabiegu sterylizacji  lub kastracji.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący schronisko w ramach podpisanej umowy przez Gminę.

2. Gmina może również  prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych
zwierząt poprzez  zachęcanie mieszkańców Gminy do zaopiekowania się bezdomnym  psem lub kotem.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów.

§ 9. 1. Usypianiu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli.

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów dokonywane są w ramach umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko. Dotyczą tylko zwierząt bezdomnych umieszczonych w schronisku.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 10. Gospodarstwo rolne w miejscowości Ewinów 16 gm. Przykona przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Przykona zgodnie z umową.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

§ 11. Podmiotem zobowiązanym do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych jest Przychodnia Dla Zwierząt Spółka Jawna Obsada Grzegorz
i Wspólnicy  z siedzibą w  Turku ul. Folwarczna  12, na podstawie umowy i wystawianych co miesiąc faktur .

Rozdział 10.
Finansowanie  Programu

§ 12. Środki finansowe  na realizację niżej wymienionych zadań  wynikających z Programu   zabezpieczone zostaną   w budżecie Gminy Przykona.

1) Na dokarmianie kotów wolno żyjących  tj: zakup karmy  -    200,00 zł

2) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt   - 4.000,00 zł – podpisanie umowy z lecznicą zwierząt.

3) W zakresie zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt, leczenie oraz utrzymywanie zwierząt- 1.200,00 zł.  W przypadku znalezienia właściciela tych zwierząt koszty będą pokrywane z chwilą   odbioru zwierząt przez właściciela.

4) Finansowanie sterylizacji  i kastracji  zwierząt bezdomnych dla których Gmina  znalazła osoby zainteresowane adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania   -    600,00 zł.

5) Zapewnienie miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim - 900,00 zł.

6) Pozostałe postanowienia programu są finansowane w ramach zawartej umowy przez Gminę Przykona z podmiotem prowadzącym schronisko tj: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku ul. Polna 4, na podstawie wystawianych  co miesiąc faktur przez Wynajmującego.

7) Zapewnienie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych ( psów, kotów) – 8.000,00  zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 

Lista wiadomości
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przykona na lata 2020-2022
w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Bądków Drugi, Boleszczyn, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Psary, Smulsko, Zimotki
w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona ,oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia raportu monitorującego Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnyc
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Jakubka, Gmina Przykona
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przykona oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2020.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona w latach 2020-2022.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddzialem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona