rok 2019

UCHWAŁA NR 0007.100.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 0007.100.2019
RADY GMINY PRZYKONA
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
 
 
                 Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale 0007.19.2019 Rady Gminy Przykona  z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026 zmienionej Uchwałą               Nr 0007.29.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.42.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.46.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.56.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.67.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.71.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026 wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1  obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2019

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 29.221.621,96zł zastępuje się kwotą 30.294.598,92zł
2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 28.105.021,96zł, zastępuje się kwotą   
   29.146.797,41zł,
3) w kolumnie 1.1.4 z subwencji ogólnej kwotę 5.406.050,00zł zastępuje się kwotą 5.525.198,00zł
4) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę
    5.315.501,81zł,zastępuje się kwotą 6.238.129,26zł,
5) w  kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 1.116.600,00zł, zastępuje się kwotą 1.147.801,51zł,
6) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 314.600,00zł,zastępuje się kwotą 345.801,51zł
7) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 33.339.590,33zł, zastępuje się kwotą 34.095.425,04zł,
8) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 29.354.274,83zł, zastępuje się kwotą 30.296.382,79zł,
9) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3.985.315,50zł zastępuje się kwotą 3.799.042,25zł,
10) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -4.117.968,37zł, zastępuje się kwotą -3.800.826,12zł,
11) w  kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 5.199.714,37zł, zastępuje się kwotą 4.882.572,12zł
12) w  kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 5.199.714,37zł, zastępuje się kwotą 4.882.572,12zł,
13) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwotę 4.117.968,37zł, zastępuje się kwotą 3.800.826,12zł,
14) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę -1.249.252,87zł,zastępuje się kwotą -1.149.585,38zł,
15)  w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 3.950.461,50zł,zastępuje się kwotą 3.732.986,74zł
16) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę
 10.219.860,54zł, zastępuje się kwotą 10.343.907,00zł,
17)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.328.218,54zł zastępuje się kwotą 2.370.648,49zł,
18)  w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 1.222.118,54zł zastępuje sie kwotą 1.229.252,54zł,
19)w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 1.106.100,00zł zastępuje sie kwotą 1.141.395,95zł,
20) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 878.715,50zł zastępuje się kwotą 692.442,25zł

w wierszu roku 2020
1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.205.570,00zł zastępuje się kwotą 1.884.471,00zł,
2)  w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 935.570,00zł zastępuje sie kwotą 1.024.271,00zł,
3)  w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 1.270.000,00zł zastępuje sie kwotą 860.200,00zł,

w wierszu roku 2021
1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 347.450,00zł zastępuje się kwotą 1.344.650,00zł,
2)  w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 0,00zł zastępuje sie kwotą 997.200,00zł,


Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 6.372.687,24zł zastępuje się kwotą 7.041.218,19zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.328.218,54zł, zastępuję się kwotą 2.370.648,49zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 2.205.570,00zł, zastępuję się kwotą 1.884.471,00zł,
- w kolumnie limit 2021 kwotę 347.450,00zł, zastępuję się kwotą 1.344.650,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.007.426,26zł zastępuje się kwotą 2.680.661,26zł,

- w wierszu 1.a wydatki bieżące
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.725.587,24zł zastępuje się kwotą 3.821.422,24zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.222.118,54zł, zastępuję się kwotą 1.229.252,54zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 935.570,00zł, zastępuję się kwotą 1.024.271,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 352.065,00zł zastępuje się kwotą 447.900,00zł,

-w wierszu 1b wydatki majątkowe:
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.647.100,000zł zastępuje się kwotą 3.219.795,95zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.106.100,00 zł zastępuję się kwotą 1.141.395,95zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.270.000,00zł zastępuję się kwotą 860.200,00zł,
- w kolumnie limit 2021 kwotę 0,00zł zastępuję się kwotą 997.200,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 1.655.361,26zł zastępuje się kwotą 2.232.761,26zł,

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 6.335.503,00zł zastępuje się kwotą 7.004.033,95zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.312.139,00zł,, zastępuję się kwotą 2.354.568,95zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 2.205.570,00zł, zastępuję się kwotą 1.884.471,00zł,
- w kolumnie limit 2021 kwotę 347.450,00zł, zastępuję się kwotą 1.344.650,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.007.426,26zł, zastępuję się kwotą 2.680.661,26zł,

- w wierszu 1.3.1wydatki bieżące
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.688.403,00zł zastępuje się kwotą 3.784.238,00zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.206.039,00zł, zastępuję się kwotą 1.213.173,00zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 935.570,00zł, zastępuję się kwotą 1.024.271,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 352.065,00zł, zastępuję się kwotą 447.900,00zł,

dodaje się nowe  zadanie:
- w wierszu 1.3.1.25 " Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona "
 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  15.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 15.000,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 15.000,00zł,

- w wierszu 1.3.1.26 " Sporządzenie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona dla terenów położonych w miejscowości Psary i Smulsko "
 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  17.835,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 7.134,00zł,
- w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 10.701,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 17.835,00zł,

- w wierszu 1.3.1.27 " Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki "
 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  25.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 25.000,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 25.000,00zł,

- w wierszu 1.3.1.28 " Eko-Edukacja w Gminie Przykona"
 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  38.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 38.000,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 38.000,00zł,

- w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.647.100,00zł,zastępuje się kwotą 3.219.795,95zł,
- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.106.100,00 zł zastępuję się kwotą 1.141.395,95zł,
- w kolumnie Limit 2020 kwotę 1.270.000,00zł zastępuje się kwotą 860.200,00zł,
- w kolumnie Limit 2021 kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 997.200,00zł,
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 1.655.361,26zł,zastępuje się kwotą 2.232.761,26zł.

- w wierszu 1.3.2.11 " Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 1.040.000,00zł,zastępuje się kwotą 1.410.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2020 kwotę kwotę 980.000,00zł,zastępuje się kwotą 860.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2021 kwotę kwotę 0,00zł,zastępuje się kwotą 540.000,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 990.000,00zł, zastępuje się kwotą 1.400.000,00zł,

- w wierszu 1.3.2.16 ""Zagospodarowanie terenów pogórniczych węgla brunatnego w sołectwie Dąbrowa, etap I Budynek Przystani Żeglarskiej, etap II Pomost Cumowniczy "
- w kolumnie Limit 2020 kwotę kwotę 290.000,00zł,zastępuje się kwotą 0,00zł,
- w kolumnie Limit 2021 kwotę kwotę 0,00zł,zastępuje się kwotą 290.000,00zł,

dodaje się nowe  zadanie:
- w wierszu 1.3.2.21 " Eko-Edukacja w Gminie Przykona"
 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  167.200,00zł,
- w kolumnie Limit 2021 wprowadza się kwotę 167.200,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 167.200,00zł,

- w wierszu 1.3.2.22 " Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogów"
 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  14.100,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 14.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 100,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 100,00zł,

- w wierszu 1.3.2.23 " Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarbice i Kolonia Radyczyny"
 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  21.395,95zł,
- w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 21.295,95zł,
- w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 100,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 100,00zł,

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF

 

 


Lista wiadomości
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Związek Gmin Powiatu Tureckiego”
w sprawie powierzenia Gminie Kawęczyn realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie gm. Kawęczyn
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2020-2024
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/184/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2019/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów Dąbrowa, Gajówka, Laski, Przykona, Rogów i Smulsko
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zimotki, Gmina Przykona
zmieniająca uchwałę nr 0007.253.2018 Rady Gminy Przykona w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Laski do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Boleszczyn w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Przykonie.
w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacji z placem zabaw w miejscowości Laski
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski Gmina Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Przykona do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Turku
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023
w sprawie nadania statutu sołectwa Żeroniczki
w sprawie nadania statutu sołectwa Wichertów.
w sprawie nadania statutu sołectwa Smulsko.
w sprawie nadania statutu sołectwa Sarbice.
w sprawie nadania statutu sołectwa Rogów.
w sprawie nadania statutu sołectwa Radyczyny.
w sprawie nadania statutu sołectwa Psary.
w sprawie nadania statutu sołectwa Przykona.
w sprawie nadania statutu sołectwa Posoka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Olszówka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Laski
w sprawie nadania statutu sołectwa Kaczki Plastowe
w sprawie nadania statutu sołectwa Gąsin
w sprawie nadania statutu sołectwa Dąbrowa.
w sprawie nadania statutu sołectwa Boleszczyn.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Pierwszy.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Drugi.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, Gmina Przykona
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Żeroniczki i Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2018 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2018 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 8 maja 2019 roku i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie nadania statutu sołectwa Ewinów – Trzymsze.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Psary, Wichertów, Smulsko, Bądków Drugi, Olszówka, Laski oraz Rogów, Gmina Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, Gąsin oraz Przykona, Gmina Przykona
w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddzialem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona oraz Zimotki, gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie do prowadzenia indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026