rok 2019

Uchwała Nr 0007.36. 2019 r . Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.

Uchwała Nr 0007.36. 2019 r .
Rady Gminy Przykona

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm ), art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.) Rada Gminy Przykona  uchwala :

''Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na  2019 rok.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona, zwanym dalej „Programem", są objęte zwierzęta bezdomne przebywające w  granicach administracyjnych Gminy.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm. )

2. właścicielu- należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,

3. schronisku- należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt przy ul. Granicznej 1 w Turku prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o  w Turku

§ 3. Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1. Schronisko dla Zwierząt , poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

2. Urząd Gminy Przykona, poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących,

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

§ 4. Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Przykona umieszczane są w schronisku gdzie mają zapewnione właściwe warunki bytowania (zgodne z ich podstawowymi potrzebami) oraz właściwą opiekę  weterynaryjną.  Gmina zadanie to realizuje poprzez podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym schronisko.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

1) wyłapywanie  wolno żyjących kotów przez pracowników schroniska,

2) przyjmowanie zgłoszeń  o wystąpieniu skupisk kotów wolno żyjących i ustalenie miejsc w których przebywają oraz podejmowanie niezbędnych interwencji.

3) w przypadku pojawienia się większej ilości kotów oraz trudnych warunków   atmosferycznych w szczególności w okresie zimowym może nastąpić dokarmianie. Karmę na ten cel  zabezpieczy Gmina.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt.

§ 6. 1. Bezdomność zwierząt jest eliminowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest w miarę potrzeb na całym obszarze Gminy w ramach zawartej umowy przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt.

3. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt  bezdomnych .

§ 7. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt przeprowadzane będą zabiegi sterylizacji i kastracji następujących zwierząt:

1. zwierząt  znajdujących się w schronisku  w  ramach umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko.

2. zwierząt  bezdomnych dla których Gmina znalazła osoby zainteresowane  adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania.

3. ograniczenie populacji poprzez sterylizację i kastrację zwierząt znajdujących się w  gospodarstwach  domowych (kotów i psów ).

4. zapewnienie właścicielom (psów, kotów ) finansowania  w całości ze   środków budżetu  Gminy kosztów  sterylizacji samic i kastracji samców.

5. właściciele zwierząt mogą otrzymać  finansowanie na zbieg sterylizacji   i kastracji w ilości  maksymalnie 1 szt rocznie.

6. zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie  zabiegów sterylizacji i  kastracji.

7. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji  psa lub kota, zgłasza  się  do Gminy  celem uzyskania zezwolenia ze  wskazaniem  zakładu  Leczniczego dla zwierząt,  z którym została zawarta umowa na dokonanie zabiegu sterylizacji  lub kastracji.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący
schronisko w ramach podpisanej umowy przez Gminę.

2. Gmina może również  prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez  zachęcanie mieszkańców Gminy do zaopiekowania się bezdomnym  psem lub kotem.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów.

§ 9. 1. Usypianiu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. ,

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów dokonywane są w ramach umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko. Dotyczą tylko zwierząt bezdomnych umieszczonych w schronisku.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 10. Gospodarstwo rolne w miejscowości Ewinów 16 gm. Przykona przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Przykona zgodnie z umową.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

§ 11. Podmiotem zobowiązanym do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych jest Zakład Leczniczy dla Zwierząt VET-LAB Brudzew ul. Turkowska 58 C z siedzibą w Brudzewie, na podstawie umowy i wystawianych co miesiąc faktur .

Rozdział 10.
Finansowanie  Programu

§ 12. Środki finansowe  na realizację niżej wymienionych zadań  wynikających z Programu   zabezpieczone zostaną   w budżecie Gminy Przykona.

1) Na dokarmianie kotów wolno żyjących  tj: zakup karmy  -    200,00 zł

2) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt   - 4.000,00 zł - podpisanie umowy z lecznicą zwierząt.

3) W zakresie zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt, leczenie oraz utrzymywanie zwierząt- 1.200,00 zł.  W przypadku znalezienia właściciela tych zwierząt koszty będą pokrywane z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela.

4) Finansowanie sterylizacji  i kastracji  zwierząt bezdomnych dla których Gmina  znalazła osoby zainteresowane adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania   -    600,00 zł.

5) Zapewnienie miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim - 900,00 zł.

6) Pozostałe postanowienia programu są finansowane w ramach zawartej umowy przez Gminę Przykona z podmiotem prowadzącym schronisko tj: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku ul. Polna 4, na podstawie wystawianych co miesiąc faktur przez Wynajmującego.

7) Zapewnienie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych ( psów, kotów) - 8.100,00  zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 

Lista wiadomości
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Związek Gmin Powiatu Tureckiego”
w sprawie powierzenia Gminie Kawęczyn realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie gm. Kawęczyn
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2020-2024
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/184/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2019/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów Dąbrowa, Gajówka, Laski, Przykona, Rogów i Smulsko
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zimotki, Gmina Przykona
zmieniająca uchwałę nr 0007.253.2018 Rady Gminy Przykona w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Laski do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Boleszczyn w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Przykonie.
w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacji z placem zabaw w miejscowości Laski
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski Gmina Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Przykona do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Turku
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023
w sprawie nadania statutu sołectwa Żeroniczki
w sprawie nadania statutu sołectwa Wichertów.
w sprawie nadania statutu sołectwa Smulsko.
w sprawie nadania statutu sołectwa Sarbice.
w sprawie nadania statutu sołectwa Rogów.
w sprawie nadania statutu sołectwa Radyczyny.
w sprawie nadania statutu sołectwa Psary.
w sprawie nadania statutu sołectwa Przykona.
w sprawie nadania statutu sołectwa Posoka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Olszówka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Laski
w sprawie nadania statutu sołectwa Kaczki Plastowe
w sprawie nadania statutu sołectwa Gąsin
w sprawie nadania statutu sołectwa Dąbrowa.
w sprawie nadania statutu sołectwa Boleszczyn.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Pierwszy.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Drugi.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, Gmina Przykona
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Żeroniczki i Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2018 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2018 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 8 maja 2019 roku i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie nadania statutu sołectwa Ewinów – Trzymsze.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Psary, Wichertów, Smulsko, Bądków Drugi, Olszówka, Laski oraz Rogów, Gmina Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, Gąsin oraz Przykona, Gmina Przykona
w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddzialem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona oraz Zimotki, gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie do prowadzenia indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026