rok 2016

Uchwała Nr 0007.130.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 0007.130.2016
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji  na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.poz.1232 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Przykona mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Przykona.

2. Dotacje będą udzielane na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

3. Dotacja celowa będzie udzielana podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

4. Dotacja celowa udzielana będzie na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych dla budynków mieszkalnych lub części budynków przeznaczonych na cele mieszkalne.

5. Przy wyborze inwestycji uwzględnione zostaną następujące kryteria:

1) rzeczywiste ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez  budowę przydomowych oczyszczalni dla budynków mieszkalnych znajdujących się na obszarach nie objętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione,

2) ograniczenie zużycia energii konwencjonalnej poprzez zakup i montaż odnawialnego źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe),

3) ograniczenie niskiej emisji poprzez instalowanie kotłów centralnego ogrzewania posiadających odpowiednie certyfikaty energetyczno-emisyjne.

§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w zależności od rodzaju przedsięwzięcia w następującej wysokości:

a) 3.500,00 zł na inwestycje polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) 50 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł na inwestycje polegające na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej z wyłączeniem pomp ciepła,

c) dla pomp ciepła:

- typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika wody - 1.500,00 zł/kW mocy znamionowej, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł,

- dla pozostałych pomp ciepła - 2.500,00 zł/kW mocy znamionowej, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł.

d) 50 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów,  lecz nie więcej niż  3.000,00 zł  dla  inwestycji związanych z instalacją kotła centralnego ogrzewania.

3. W przypadku ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013r.).

4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.  Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

5. Pomoc de minimis może być udzielana stosownie do czasu obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013tj. do dnia 31.12.2020r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia.

Rozdział 2.
Zasady szczegółowe i tryb udzielania dotacji.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemne wnioski.

2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i realizowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

3. Wnioski o przyznanie dofinansowania będą przyjmowane na bieżąco każdego roku, w którym ma być udzielona dotacja.

4. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania w bieżącym roku budżetowym z powodu wyczerpania środków na ten cel, będą realizowane w kolejnym roku budżetowym według kolejności ich złożenia.

5. Warunki i termin realizacji przedsięwzięcia, tryb odbioru wykonanych prac, zasady przekazania dotacji zostaną określone w Umowie zawartej pomiędzy Gminą Przykona a wnioskodawcą.

Rozdział 3.
Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji. Sposób rozliczenia dotacji.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) sposób rozliczenia i kontroli wykorzystania dotacji.

§ 5. 1. O zakończeniu prac będących przedmiotem umowy wnioskodawca zawiadamia pisemnie Urząd Gminy.

2. Podstawą rozliczenia udzielonej dotacji będą:

1) udokumentowane w postaci faktur bądź rachunków koszty inwestycji poniesione przez Wnioskodawcę po podpisaniu umowy,

2) certyfikaty dla zainstalowanych urządzeń,

3) protokół kontroli udzielonej dotacji, sporządzony przez pracowników Urzędu Gminy Przykona..

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Przykona Nr 0007.111.2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji  na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

§ 8. Sprawy wszczęte, a nie zakończone do dnia wejścia w życie uchwały rozpatruje się według przepisów określonych niniejszą Uchwałą.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl
 
Lista wiadomości
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Przykona i Gąsin
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2017 - 2026
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach Rogów, Bądków Drugi i Olszówka.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2015r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia warunków zwolnień z tych opłat.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2015 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2015 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona- Etap I
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016.
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty