rok 2016

Uchwała Nr 0007.119.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 roku

                                                                                                                

Uchwała Nr 0007.119.2016

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 30 marca 2016 roku

 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona  na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z ze. zm.)  oraz    art. 6, art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 48 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 ze zm.)  Rada Gminy Przykona uchwala:

 

§ 1. Przyjmuje do realizacji Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona  na  lata 2016-2020  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

   

 

 

Załącznik

 do uchwały Nr 0007.119.2016

 Rady Gminy Przykona

 z dnia 30 marca 2016 roku

 

 

Program  Profilaktyki i Promocji Zdrowia

w Gminie Przykona

na lata 2016 - 2020

 

I. Wstęp

 

             Rozwój cywilizacyjny, procesy kształtujące rozwój demograficzny, zmiany wzorców kulturowych powodują, że społeczności lokalne stają przed koniecznością rozwiązywania nowych problemów, w tym w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia.

             Według danych Światowej Organizacji Zdrowia największy, bo 53 % wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się między innymi takie elementy: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne) czy zachowania seksualne. Środowisko fizyczne warunkuje stan zdrowia człowieka około 21%. Korzystny wpływ na zdrowie a czyste powietrze, woda, zdrowa  i bezpieczna szkoła oraz zakład pracy. Negatywne oddziaływanie środowiska na zdrowie wynika w znacznym stopniu poprzez opiekę zdrowotną, jej strukturę, organizację, funkcjonowanie czy też dostępność do świadczeń medycznych i ich jakość.

             Promocja zdrowia określana jest jako proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia. Stanowi proces sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych społecznych, środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

              Promocja zdrowia to podejmowanie decyzji w sprawach ludzkiego zdrowia i opiera się przede wszystkim na aktywności środowisk lokalnych i współpracy międzysektorowej.

              Zmiana stylu życia w kierunku pro zdrowotnym jest zadaniem bardzo trudnym wymagającym wielostronnych działań. Problemem jest nie samo dostarczenie informacji o właściwych zasadach zachowań, a przekonanie do ich stosowania przynoszącego dopiero pożądany efekt.

              Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020 jest jednymz programów służących realizacji zadań mających na celu realizacji zadań profilaktyki zdrowotnej mieszkańców  Gminy Przykona.

               Odwołuje się i nawiązuje do pozostałych programów przyjętych do realizacji  przez Gminę Przykona, w tym w szczególności do:

              - gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

              - gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

                Niniejszy program jest dokumentem otwartym, którego modyfikacja winna następować w zależności od zmieniających się  zdrowotnych potrzeb społeczności lokalnej.

 

II.  CELE PROGRAMU

Cel główny programu

Profilaktyka w zakresie poprawy stanu zdrowia mieszkańców Gminy Przykona.

 Cele szczegółowe:

  - zwiększenie aktywności fizycznej ludności,

  - ograniczenie spożycia alkoholu, oraz substancji psychoaktywnych.   

  - szczepienia ochronne mieszkańców gminy

  - zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych.

 

III. Priorytety działań programu profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020

Priorytet 1

Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców gminy

Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Aktywność fizyczna, aktywność ruchowa to podstawowy czynnik oddziaływujący bezpośrednio na organizm oraz wpływający na jego aktualny stan zdrowia. Stanowi czynnik stymulujący rozwój organizmu, oddziaływuje profilaktycznie, terapeutycznie i korekcyjnie.

Działania:

-   promocja zdrowia poprzez wychowanie fizyczne

-   organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych, skierowanych do szerokich grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych,

-   rozbudowa i modernizacja bazy sportowej, rekreacyjnej oraz turystycznej w gminie.

-   organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach sekcji sportowych.

 

 

 

Priorytet 2

Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu, ograniczenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz ograniczenie używania substancji psychotropowych

Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Narastanie zjawiska nadużywania alkoholu, uzależnienie od tytoniu oraz substancji psychotropowych wśród coraz większych grup społecznych. Obniżenie zjawiska i wieku osób, których dotykają problemy uzależnień.

Działania:

Realizacja zadań określających w Gminnym Programie Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przykona w poszczególnych latach, w tym   w szczególności związanych z:

-  zwiększenie  dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych do alkoholu,

-  udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

-  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,

-  wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się sprawami rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

 

 Priorytet 3

Prowadzenie profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych mieszkańców gminy Przykona.

Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania skutkom różnych chorób są szczepienia ochronne. Szczepienia dają organizmowi odporność na zakażenie określonymi zarazkami, czyli chronią przed wieloma chorobami i ich często dramatycznymi skutkami. Układ odpornościowy otrzymując niechorobotwórcze bakterie bądź wirusy w szczepionce, uczy się jak wytwarzać odporność. Szczepienie daje osobie odporność indywidualną. Dzięki temu, że wiele osób zaszczepiło się na daną chorobę, to wirus nie może zaatakować i rozprzestrzenić się. Oznacza to, że jedna osoba zaraża wiele osób z którymi wchodzi w kontakt. Szczepienia obowiązkowe oraz szczepienia zalecane zwiększając procent chronionych osób powodują że spada prawdopodobieństwo zarażenia się osób niezaszczepionych. W tym momencie choroba zaczyna zanikać. To jest odporność populacyjna. Wykonywanie obowiązkowych lub wskazanych przez lekarza szczepień jest ważne w każdym wieku. Ale szczególnie istotne są szczepienia ochronne dzieci.

               

Działania:

-   prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

-   wybór rodzaju i realizatora szczepień w drodze wyboru najkorzystniejszej ofert,

-   monitorowanie przeprowadzonej akcji szczepień.

Priorytet 4

Program profilaktyki chorób nowotworowych.

Uzasadnienie wyboru  priorytetu:

Nowotwory złośliwe to druga, po chorobach układu krążenia, przyczyna umieralności ludzi.

Główną przyczyną tej sytuacji jest mała świadomość mieszkańców i zbyt późna diagnostyka. 

Liczby zachorowań na nowotwory z roku na rok wzrastają. Rak piersi i rak szyjki macicy to dwie najczęstsze przyczyny zgonów wśród kobiet. W Polsce na raka piersi zapada 12000 rocznie. Na raka jelita grubego zapada 13000 Polaków, z czego ponad 9000 umiera.  Najskuteczniejszym działaniem w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych jest odpowiednio wczesna diagnostyka.

Należy uświadomić mieszkańcom, że rak jest uleczalny, pod warunkiem,  że zostanie odpowiednio wcześnie wykryty.

Działania :

1. Popularyzacja problematyki profilaktyki raka za pośrednictwem informatora samorządowego „Głos Przykony", sms-ego powiadamiania mieszkańców, gminnego portalu internetowego, poprzez rozwieszanie plakatów, dystrybucję ulotek, ogłoszenia parafialne.

IV. Finansowanie zadań w ramach programu profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Przykona    na lata 2016-2020

1.   Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia będą finansowane  ze środków samorządowych pochodzących z dochodów własnych gminy.

2.   Ustala się, że wysokość środków na realizację zadań objętych programem zabezpieczona będzie corocznie w dziale 851- Ochrona zdrowia.

3.   Wybór realizatora lub realizatorów programu dokonany zostanie przez Wójta Gminy Przykona w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

V. Adresaci programu

    Udział w programie jest dobrowolny. W celu objęcia szczepieniem osób niepełnoletnich wymagane jest dodatkowo złożenie imiennych deklaracji od rodzica, bądź prawnego opiekuna. Dla osiągnięcia zamierzonych celów zostaną przeprowadzone akcje informacyjne.

VI. Wskaźniki do monitorowania programu

 

W ocenie programu uwzględnione zostaną następujące wskaźniki:

1.    Liczba uczestników programu.

2.    Liczba uczestników objętych programem.

3.    Stopień osiągnięcia celu, określony procentowo.

4.    Opinia odbiorców o programie.

 

VII. Czas trwania programu

Program będzie realizowany w latach 2016 -2020.

 

Lista wiadomości
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Przykona i Gąsin
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2017 - 2026
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach Rogów, Bądków Drugi i Olszówka.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2015r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia warunków zwolnień z tych opłat.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2015 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2015 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona- Etap I
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016.
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty