Jesteś tutaj:   

Uchwała nr 0007.82.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2015


Uchwała nr 0007.82.2015   
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 grudnia 2015

 

w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".


 a podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6a i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 3, pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1

    Przyjmuje się „Zintegrowaną Strategię Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025", która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
    „Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025" została opracowana w ramach projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego", realizowanego przez Gminę Miejską Turek (lidera projektu), w partnerstwie z gminą Brudzew, miastem i gminą Dobra, gminą Kawęczyn, gminą Malanów, gminą Przykona, miastem i gminą Tuliszków, gminą Turek, gminą Władysławów, powiatem tureckim, Turecką Izbą Gospodarczą oraz Stowarzyszeniem Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. Projekt finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
    Celem strategii jest wsparcie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów o zasięgu wykraczającym poza granice poszczególnych gmin, wyznaczenie celów i zintegrowanych przedsięwzięć, związanych z ożywieniem gospodarczym obszaru funkcjonalnego gmin powiatu tureckiego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 Do pobrania:

1) Zalacznik - *.PDF (12.8Mb)