Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.77.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 października 2015r.

UCHWAŁA  NR 0007.77.2015

RADY GMINY PRZYKONA

z  dnia 26 października 2015r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów
w gminie Przykona

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i  4 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujących  działki położone w części obrębów Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów oraz działkę  nr 93 położoną w miejscowości Laski - projektowane przeznaczenie - teren obiektów kultury, rekreacji i usług;

 

§ 2

Zakres ustaleń  planu zgodny z  art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.).

 

§ 3

Granice obszaru objętego planem określają mapy stanowiące załączniki graficzne 1 - 35 do uchwały.

 

        § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

      § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 Do pobrania:

1) Załącznik do uchwały - *.PDF (12,6MB)