Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.75.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.

Uchwała Nr 0007.75.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych  / Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm./   Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki, grunty lub ich części wykorzystywane w zakresie ochrony  przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

2) grunty i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz stacje i sieci wodociągowe

3) grunty, budowle i budynki lub ich części służące działalności kulturalnej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 0007.228.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2016 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl