Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.74.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.

Uchwała Nr 0007.74.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2013r. poz. 1381 ze zm./ Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzających rok podatkowy / MP poz. 1025/ Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje : 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzających rok podatkowy /MP  poz. 1025/ obniża się z kwoty 53,75 za 1 dt do kwoty 35,00 zł za 1 dt, która to kwota stanowi podstawę do ustalenia wymiaru podatku rolnegona 2016 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2016 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl