Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.73.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.

Uchwała Nr 0007.73.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. /M.P. z 2015 r. poz. 735/ Rada Gminy Przykona uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przykona : 

1. Od gruntów : 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 od 1m2 powierzchni 

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych - 3,24 zł od 1 ha powierzchni,

3) położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni 

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni 

2. Od budynków lub ich części : 

1) mieszkalnych - 0,36 od 1 m2 powierzchni użytkowej 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem budynków wykorzystywanych na cele letniskowe położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową - 3,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

3. od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2016 rok.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl