Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.71.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.

Uchwała Nr 0007.71.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r  poz. 1515 ./, art. 8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz.U z 2014 r. poz. 849 ze zm /,  oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2016r  (M.P. z 2015r  poz. 735 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.( M.P. z 2015r  poz. 1029) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące  stawki  podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:    

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ;

a)         powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 400,00 zł

b)         powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,00 zł

c)         powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 850,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą   lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a)         od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 900,00 zł

b)         powyżej 5,5 ton  do 9 ton włącznie 950,00 zł

c)         powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1000,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

- od 7 ton i poniżej 12 ton    730,00 zł

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7.   od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a)         mniejszej  niż 22 miejsca 920,00 zł

b)         równej lub większej  niż 22 miejsca 1.250,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy  2016.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3 - *.Zip