Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.68.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 roku

Uchwała Nr 0007.68.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2015 roku

 

w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i wdraża do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

 

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 - *.PDF