Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.67.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 0007.67.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

§ 1

Nadać nazwę ulicom:
1.Makowa;
2.Kwiatowa;
3.Rumiankowa.

§ 2

Szczegółowe położenie ulic wymienione w § 1 określone zostały kolorem żółtym na załączniku graficznym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej  Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 - *.PDF